Chronologie   SPK  1996 – 2006 (2009)

 Het complete archief van de Stichting Platform Kootwijk is onder gebracht in het archief bij de   CODA te Apeldoorn.  Alle stukken zijn beschreven en ter inzage. 

Klik ter info op : http://archieven.coda-apeldoorn.nl/detail.php?nav_id=0-1&ref=archiefcategorie&containersoortid=56649449&id=56676369


 

Chronologisch overzicht van de Strijd tegen zend­masten van Delta Radio 171/ KPN  1996 – 2006

1996

jun 1996: Delta Radio 171/KPN stelt de gem. Apel­doorn op de hoogte van de plannen.
okt 1996: Inwoners van Radio Kootwijk worden per brief door de gem. Apeldoorn op de hoogte gesteld over de plannen van Delta Radio 171 en KPN.
nov 1996  Inwoners van Radio Kootwijk dienen bezwaarschriften in bij de gemeente Apel­doorn tegen de plannen van Delta Radio 171/KPN.
dec 1996: 2 december Delta Radio 171 en KPN infor­meren in- en omwonenden zenderpark Radio Kootwijk.

1997
jan 1997: Delta Radio 171 stelt een telefonisch informatienum­mer in.
feb 1997: Gem. Barneveld verzoekt gem.Apeldoorn geen bouwvergunning te geven.
feb 1997: Platform Kootwijk verzoekt bestem­mingsplan te wijzigen Delta Radio/KPN
mrt1997: Delta Radio 171/KPN dienen het bouwplan in.
mrt1997: Apeldoornse welstandscommissie keurt ontwerp masten Delta Radio 171/KPN af
mrt1997: Aanbieding petitie tegen de zendmasten door GMF en 25 ondertekenaars waaronder Platform Kootwijk aan voorzitter  Raad van  Bestuur KPN te Groningen.
apr1997: RDR organiseert grote voorlichting bijeenkomst in de Veluwehal te Barneveld. Er zullen naar verwachting 10000 storingen gaan optreden.
apr 1997: Delta Radio 171/KPN vragen een milieuver­gunning aan bij de gem. Apeldoorn.
apr 1997: Gem.Apd vraagt DR171/KPN aanvul­lende informatie over de gevraagde milieuvergunning.
mei 1997: Gem.Barneveld schrijft gem.Apd een brief om plaatsing van de zender te voorkomen.
mei 1997: Platform Kootwijk houdt actie Canis Lu­pus Financialus  (Geldwolven terug op de Veluwe)
mei 1997: Gem.Apeldoorn weigert Delta Radio 171/KPN de bouwvergunning
mei 1997: Ministerie LNV laat KPN weten tegen de masten te zijn.
juni 1997: Delta Radio 171/KPN dient een nieuwe aan­vraag voor een bouwvergunning in
juni 1997: Delta Radio 171 inventariseert apparatuur omwonenden en bedrijven binnen een straal van 3,5 km rond Radio  Kootwijk
juni 1997: Apeldoornse Welstandscommissie keurt aangepast ontwerp van de zendmasten Delta Radio 171/KPN goed.
juli  1997: B&W van Apeldoorn weigeren bouwver­gunning. Delta Radio 171/KPN dienen te­gen deze beslissing bezwaar in bij de Rechtbank te Zutphen.
sep 1997: Platform Kootwijk presenteert Brochure Tegen Langegolf zender en Masten
sep 1997: Platform Kootwijk stapt naar Klachten Commissie van de provincie Gelder­land en vindt daar gehoor.
sep 1997: CDA-fractie provincie Gelderland bezoekt Kootwijk. Stichting Platform Kootwijk geeft presentatie.
okt 1997: ‘Persronde’ in het gebied rond Radio Kootwijk georganiseerd door Stichting Platform Kootwijk tezamen met SBB.
nov 1997: Platform Kootwijk wordt via een notariële akte Stichting Platform Kootwijk en hiermee rechtspersoon bij komende procedures.
nov 1997: Stichting Platform Kootwijk brengt een bezoek aan Radio Luxemburg en maakt inter­views met omwonenden en doet metingen.
nov 1997: Na overleg met, en advies van, de Commissaris Koningin van Gelderland roept Barneveld buurgemeenten op tot verzet tegen de komst van de masten. Kamminga adviseert de Stichting Platform Kootwijk maatschappe­lijk verzet aan te wakkeren. De provincie Gelderland geeft financiële steun voor juridische hulp.
dec 1997: 10 Buurgemeenten van Barneveld steunen verzet te­gen de komst van de zenders. Tijdens de vergadering, een initiatief van Burgemeester Har­donk van de gemeente    Barneveld, geeft de Stichting Platform Kootwijk een uitgebreide presentatie.
dec 1997: De Noordzee duikt op als eventuele alternatieve locatie voor de zender

1998
jan 1998: Begin januari DR171 spant kort geding aan tegen de gem.Apeldoorn vanwege vertragende acties
jan 1998: Eind januari Rechtbank te Zutphen doet uit­spraak: beroep DR171 ongegrond waardoor Apel­doorn niet op korte termijn antwoord hoeft te geven.
jan 1998: 26 januari Apeldoorn neemt ontwerpbesluit voor weigering van de milieuvergunning.
jan 1998: DR171 gaat in beroep bij de Raad van State tegen het vonnis van de rechtbank te Zutphen.
jan 1998: 29 januari Gem. Apeldoorn neemt een voor­bereidingsbesluit voor wijziging van het bestem­mingsplan (zenderpark) Radio Kootwijk.
jan 1998: De gemeente Apeldoorn organiseert een hoorzitting over het ontwerpbesluit van B&W de milieuvergunning te weigeren.
feb 1998: Defensie, de NS en Centraal Beheer vinden het plaatsen van de zender onacceptabel.
jul  1998: RDR verlengt voor de derde keer de optie voor DR171 voor het gebruik van 171 kHz tot juli 2000.
sep 1998: Min. van Verkeer &Waterstaat , directie Noordzee, en Delta Radio 171 organiseren op de pier te Scheveningen een grote informatie bijeenkomst over het geplande project in de Noordzee. (Domburg)
sep 1998: KPN laat weten Radio Kootwijk te sluiten wanneer hun plan met DR171 niet doorgaat.
okt 1998: Gemeente Apeldoorn weigert de mi­lieuvergunning.
okt 1998: 15 oktober Zitting Raad van State over Zutphense uitspraak.
dec 1998: Raad van State verklaart uitspraak Zutphense rechter ongegrond en veroordeelt Apeldoorn de procedure overnieuw te doen.
dec 1998: KPN schakelt definitief alle Kortegolfzenders te Radio Kootwijk uit. Een einde van een tijdperk.

1999
jan 1999: Gem.Apeldoorn houdt hoorzitting i.v.m. de bezwaarschriften DR171/KPN tegen de weigering van de bouwvergunning.
feb 1999: Gem. Apeldoorn organiseert hoorzit­ting ontwerpbestemmingsplan Kootwijk. KPN dreigt Gem. Apeldoorn met schadeclaims
mrt 1999:Gem. Apeldoorn verklaart bezwaren DR171 tegen de weigering van een bouwvergunning ongegrond.
mrt 1999:Gem. Apeldoorn wijst schadeclaim van 16 miljoen af.
jun  1999:Gem.Apeldoorn neemt opnieuw een voorbereidingsbesluit op het ontwerpbestemmings­plan RKwk. Gemeente is bezorgd over schadeclaims vanwege de beperkingen in het plan.

2000

feb  2000: Rechtbank te Zutphen behandelt beroep Delta Radio 171 tegen gemeente Apeldoorn vanwege weigering bouwvergunning en schadeclaim, De Stich­ting Platform Kootwijk is hierbij ook als partij aan­wezig.
mrt 2000: Rechtbank te Zutphen veroordeelt gem. Apeldoorn een nieuwe uitspraak te doen over het bezwaarschrift van Delta Radio 171 tegen de weige­ring van de bouwvergunning. De door Delta Radio-171 ingediende schadeclaim wordt bij apart vonnis niet toegewezen.
apr 2000: De Stichting Platform Kootwijk stelt hoger beroep in tegen uitspraak van de rechtbank te Zutphen bij de Raad van State te ‘s-Gravenhage.
apr 2000: De Stichting Advisering bestuursrecht­spraak brengt een bezoek aan Radio Kootwijk van­wege het beroep bij de Raad van State tegen de wei­gering van de milieuvergunning, maakt een rondrit met Staatsbosbeheer en spreekt met de SPK en defensie- milieu en gezondheidsdeskundigen.
sep 2000: De Stichting Platform Kootwijk schakelt het jurisch kanon Dommering in om argumenten tegen Delta Radio 171 te juridiseren.
okt 2000: De Stichting Platform Kootwijk gaat internationaal en bezoekt diverse locaties. Er zijn besprekingen gevoerd ter zake identieke problemen die zich voordoen in de buurt van sterke zenders.
okt 2000: De Stichting realiseert een eigen web-side met Home Page op het Internet zie: http://radiokootwijk.free.fr
okt 2000: De Stichting Platform Kootwijk geeft haar 9e Nieuwsbrief uit.
nov 2000: De SPK overlegt met het deelnemers-Platform en maakt afspraken over de te volgen tactiek en strategie.
dec 2000: De SPK ontvangt bericht van de Raad van State dat de milieuprocedure 6 febr 2001 zal plaatsvinden en bereidt met advocaten kantoor Stibbe te Amsterdam een stevige pleitnota voor.

2001
jan 2001: De SPK schakelt Sight adviseurs voor milieu en landschap in om een contra-expertise rapport te maken t.a.v. van de Landschappelijke effecten van de Delta Radio zendmasten. Dit rapport wordt gebruik als ondersteuning van de argumenten in de pleitnota.
jan 2001: De SPK brengt aan de Gemeente Apeldoorn haar bezorgdheid over vanwege de ongewenste mogelijkheden van het ontwerpbestemmingsplan Kootwijk en de dreigende komst van storende Nozema MG zenders naar Kootwijk .
jan 2001: Een bestuursdelegatie van de SPK bezoekt en informeert de politieke fracties te Apeldoorn over de ongewenste ontwikkelingen.
feb 2001: De SPK overlegd tezamen met de Dorpsraad Radio Kootwijk met de gemeente Apeldoorn over de toekomstmogelijkheden van Radio Kootwijk.
feb 2001: Uitgebreide delegaties van defensie, Kema , gemeente Apeldoorn en Barneveld, dorpsraad Radio Kootwijk en de SPK   aanwezig tijdens de zitting van de RvS. (milieuprocedure)
feb 2001: De SPK ontvangt bericht van de Raad van State dat de bouwvergunningprocedure zal dienen op 29 maart en bereidt met Buro Rechtshulp te Zutphen de verdediging/pleitnota voor.
mrt 2001: De SPK ontvangt bericht van de RvS dat de termijn waarbinnen de uitspraak zal worden gedaan over de milieuvergunning is verlengd tot 1 mei 2001.
mei 2001: De raadscommissie Ruimtelijke Ordening van de gemeente Apeldoorn bespreekt de toekomst van Radio Kootwijk en bereid een 3e     voorbereidingsbesluit voor.                                                                                                                                                                                          
jun 2001: De Raad van State stelt in haar uitspraak de SPK en de gem. Apeldoorn als appellanten in het gelijk in de hoger beroep procedure omtrent de geweigerde bouwvergunning. Hierdoor is het zo goed als zeker dat de masten en zender van Delta Radio 171 er nooit in Radio Kootwijk zullen komen ! De uitspraak in de milieuprocedure laat nog op zich wachten
jun 2001: De gemeente Barneveld ondersteunt de SPK financieel vanwege de gemaakte juridische beroepskosten                                                                                                                                                                                          
sep 2001: Op 12 september ontvangt de SPK de beslissing van de Raad van State: de milieu vergunning is door de gemeente Apeldoorn terecht geweigerd! Uitsluitend op grond van milieu- en landschapsargumenten stelt de Raad van State de gemeente Apeldoorn in het gelijk. Hierdoor blijven de gezondheids- en storings-argumenten onbelicht.                          
okt 2001: De SPK stelt het deelnemersplatform, haar donateurs en de externe betrekkingen met de 10 e Nieuwsbrief op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. De SPK blijft nog betrokken tot aan de definitieve vaststelling van het bestemmingsplan voor Radio Kootwijk waarbij moet worden geborgd dat een dergelijke situatie zoals die zich de afgelopen vijf jaar heeft afgespeeld zich nooit meer zal kunnen herhalen. Pas daarna zal de Stichting Platform Kootwijk worden opgeheven. Naar het zich laat aanzien is hier nog een jaar mee gemoeid!
nov 2001: Donateurs en ondersteunende organisaties waren op 8 november 2001 te gast bij de SPK in restaurant de Berkenhorst te Kootwijk. Hier werd nog eens, na dankzegging en het ontvangen van diverse geschenken, met een hapje en drankje nagepraat over de resultaten van de acties gedurende de afgelopen vijf jaar.
nov 2001: November – december. De SPK participeert in twee door de provincie Gelderland georganiseerde interactieve bijeenkomsten in het kader van de planning van de reconstructie West-Veluwe.
dec 2001: De SPK onderzoek geluiden als zou de Nozema Radio Kootwijk opnieuw willen betrekken bij de probleem oplossing van de storende Hoogvermogen MG zenders te Lopik en Montfoort. De Nozema laat niets van zich horen.

2002
jan 2002: De SPK verzoekt de afdeling Lande-lijke Gebieden van de Provincie Gelderland bekend te worden gemaakt met de resultaten en aanbevelin-gen van de Stuurgroep Radio Kootwijk die onder leiding van Beelaerts van Blokland de onderhande-lingen met KPN en andere partijen heeft afgerond, maar stuit op onwillige ambtenaren. Ook de gemeente Apeldoorn afdeling Ruimtelijke Ordening houdt de boot af.
apr 2002: De Stuurgroep Radio Kootwijk onder leiding van gedeputeerde Th. Peters en met oud-minister jhr.dr.P.C.A. Beelaerts van Blokland als adviseur, blijft zoeken een nieuwe bestemming voor gebouwen en terreinen te Radio Kootwijk. Hiervoor worden de komende maanden verschillende alternatieven onderzocht.
jun 2002: De gemeente Apeldoorn neemt t.a.v. het ontwerpbestemmingsplan Kootwijk (dec 1998) opnieuw een voorbereidingsbesluit om ongewenste bouwaanvragen voor zenders/antennemasten te kunnen aanhouden.
juli 2002: De SPK stuurt de Stuurgroep RKwk een notitie waarin duidelijk geargumenteerd wordt verzocht om aan de bandbreedte van toegestane activiteiten te Radio Kootwijk zodanige beperkingen in het bestemmingsplan aan te brengen dat nimmer een hogere veldsterkte van meer dan 3V/m zal ontstaan op de terreingrenzen.
okt 2002: Ondertekening van de Intentie-verklaring Complex Radio Kootwijk door de Stuurgroep Radio Kootwijk. De ministeries van LNV, VROM en OC&W , Staatsbosbeheer ,prov. Gelderland en de gemeente Apeldoorn spreken in deze intentieverklaring samen met de huidige eigenaar KPN Telecom uit voor het einde van het jaar 2002 overeenstemming over de overdracht van het totale complex te bereiken. De SPK is voor deze bijeenkomst uitgenodigd.
dec 2002. De SPK informeert de Stuurgroep RKwk over de negatieve effecten van sterke zenders te Radio Kootwijk .

2003
feb 2003: In een verschenen advies doet de Gezondheidsraad een voorstel om wetenschappelijk onderzoek te laten doen naar klachten, zoals hoofdpijn en slapeloosheid, die mensen toeschrij-ven aan blootstelling aan radiogolven.

2004
jan 2004:KPN verlaat Radio Kootwijk Ceremoniële overdracht van terreinen en gebouwen naar het ministerie van LNV. Zendfunctie afgekocht en opgeheven. Nieuw bestemmingsplan in voorbereiding.

SPK actie Delta Radio beëindigd !

zie ook:  http://radiokootwijk.free.fr/index.php?file=spk_wiezijnwij.php

                                                                       0-0-0-0-0-0

De Stichting Platform Kootwijk bleef daarna nog geruime tijd betrokken bij een moeizame procedure herbestemming van de gebouwen en terreinen te Radio Kootwijk. De akte van opheffing van de SPK werd op september 2009 gepasseerd.