Convenant SSB, Dorpsraad RKwk en Gem. Apd 

Convenant Staatsbosbeheer, het dorp Radio Kootwijk en de Gemeente Apeldoorn.

versie: 2.0  Ontvangen:  november 2020  

Convenant Staatsbosbeheer, het dorp Radio Kootwijk en de gemeente Apeldoorn.

versie:1 oktober 2015
Ontvangen: 22 dec 2015 
Van SBB: mw W. Elbers (zakelijk leider SBB)
Covenant SBB 10-12-2015
V.l.n.r. Marit Elders (Dorpsraad RKwk), Waronne Elbers (SBB) en Stefan Gerritsen (Gem. Apd) presenteren het Convenant. Een vrolijke aangelegenheid lijkt het niet te zijn. (foto: jwu)

  Doelstelling  

De gebruikskaders voor het complex Radio Kootwijk zijn vastgelegd in het bestemmingsplan en in de Natuur Beschermingswet-vergunning. Daarnaast zijn afspraken gemaakt tussen de dorpsraad Radio Kootwijk, de Gemeente Apeldoorn en Staatsbosbeheer die niet in de genoemde documenten zijn c.q. kunnen worden vastgelegd, omdat het bestemmingsplan en de NB-wetvergunning zich daar niet voor lenen.  –   Oogmerk van dit convenant is die betreffende afspraken vast te leggen op basis van wederzijds begrip voor de uitgangspunten, belangen en doelstellingen: bij de exploitatie van het zendcomplex door Staatsbosbeheer is (ook) de steun van het dorp noodzakelijk en voor het zeker stellen van een goede, rustige en veilige leefomgeving voor de inwoners van het dorp is (ook) de steun van Staatsbosbeheer onontbeerlijk.

Aanpassingen

Dit convenant zal als leidraad dienen voor de invulling van een con- structieve, positieve en transparante samenwerking. Het convenant is een levend document wat ten gevolge van voortschrijdend inzicht en een veranderende omgeving in de tijd aangepast zal worden. Aanpassingen vragen instemming van de andere partijen. Eventuele voorstellen tot aanpassing zullen in alle redelijkheid en met begrip voor de uitgangspunten, doelstelling en belangen zoals beschreven in dit convenant door partijen worden beschouwd. In het geval geen overeenstemming zou worden bereikt wordt in eerste aanleg een mediator ingeschakeld om als- nog tot overeenstemming met elkaar te komen.

Het dorp Radio Kootwijk en het zendcomplex Radio Kootwijk zijn vanuit een historisch en ook een praktisch perspectief onlosmakelijk met elkaar verbonden en het dorp, Staatsbosbeheer en de Gemeente Apeldoorn realiseren zich dat hun doelstellingen niet te verwezenlijken zijn zonder de ondersteuning van de ander.

Foto: Presentatie convenant. v.l.n.r. Marit Elders (vz Dorpsraad RKwk), Waronne Elbers (SBB RKwk) en Steven Gerritsen (Gem. Apd).

Foto: Aan de gezichten te zien was het geen eenvoudige klus.(red)


Kaders, doelstelling en belangen van de partijen

Staatsbosbeheer, vertegenwoordigd door de zakelijk leider Staatsbosbeheer/Radio Kootwijk

 1. Een financieel neutrale exploitatie van het zendcomplex waarbij recht wordt gedaan aan de basis waarden van het gebied zijnde ‘Rust, Stilte en Donkerte’.

 2. Gebruik van het complex dat recht doet aan de drie begrippen die in balans met elkaar centraal staan in de koers van Staatsbosbeheer: beschermen van de kwaliteit van de natuurlijke leefomgeving, beleven waarbij de kwaliteit van natuur en de kwaliteit van gebruik samen gaan en benutten van hout en duurzame energievoorziening

Het dorp Radio Kootwijk, vertegenwoordigd door de dorpsraad Radio Kootwijk

Een rustige en kwalitatief hoogwaardige leefomgeving in het centrum van de Veluwe met een minimum aan verkeerslawaai en andere overlast.

 De gemeente Apeldoorn, vertegenwoordigd door de Manager eenheid Publiek Ondernemen en Wijken

Gebruik van het complex Radio Kootwijk zoals aangegeven in het visiedocument Hallo Bandoeng….hier Radio Kootwijk en het vastgestelde bestemmingsplan Radio Kootwijk. Daarbij dienen de belangen van Staatsbosbeheer, die van de dorpsbewoners Radio Kootwijk én de publieke belangen in harmonie met elkaar te worden gediend.

De afspraken

 1. Er zijn vijf clusters van afspraken aan de orde:

  1. Verkeer beheer;

  2. Veiligheid;

  3. Inrichting en beheer van het schuurtjesterrein achter de woningen Turfbergweg;

  4. Communicatie en overleg;

  5. Overige aangelegenheden.

Als bijlage D zijn de notulen opgenomen van de informatiebijeenkomst gehouden voor de bewoners van Radio Kootwijk op maandag 18 mei 2015.

 1. Maatregelen / voorzieningen verkeer beheer

Als bijlage 1 bij de regels van het op 28 mei door de gemeenteraad van Apeldoorn vastgestelde bestemmingsplan Radio Kootwijk is een vervoersmanagementplan gevoegd. Dit plan geeft op hoofdlijnen de voorzieningen en maatregelen weer die zijn voorzien om het verkeersbeheer in te vullen om daarmee de overlast voor de bewoners van Radio Kootwijk zo veel als mogelijk is te beperken én om de natuurwaarden van het gebied te beschermen.

De voorziene activiteiten betreffen zowel daadwerkelijk te treffen maatregelen en voorzieningen alsook de monitoring van de uitvoering en de effecten ervan alsook het inspelen op mogelijkheden en ontwikkelingen waarmee de overlast voor de bewoners verder kan worden beperkt en de natuurwaarden nog beter kunnen worden beschermd.

Als bijlage B is een overzicht opgenomen van de momenteel voorziene maatregelen en voorzieningen. Het overzicht is mede gebaseerd op het vervoersmanagementplan dat als bijlage is gevoegd bij het bestemmingsplan.

Als bijlage C is een overzicht opgenomen van de uitvoeringsmaatregelen voor de regulering van de verkeersstromen. Het werkverband (zie volgende alinea) monitort het effect van de uitvoeringsmaatregelen.

Er wordt een werkverband ingesteld waarin zijn vertegenwoordigd Staatsbosbeheer (voorzitter), de dorpsraad Radio Kootwijk, de gemeente Apeldoorn en de provincie Gelderland, eventueel nog aan te vullen met andere relevante partijen/organisaties en adviseurs. Het werkverband zal zich richten op de monitoring van de uitvoering van de voorziene maatregelen en voorzieningen en de effecten ervan en op het inspelen op mogelijkheden en ontwikkelingen waarmee de overlast voor de bewoners verder kan worden beperkt en de natuurwaarden nog beter kunnen worden beschermd. De eerste bijeenkomst van het werkverband is voorzien in juli 2015.

 1. Veiligheid & overlast

Alle partijen en ook de gebruikers van de gebouwen van het complex Radio Kootwijk zijn gebaat bij een veilige woon-, werk- en leefomgeving in het gebied Radio Kootwijk. Naast algemene maatregelen (inbraakpreventie etc.) zijn de volgende concrete maatregelen voorzien:

 1. Ontwikkeling van een calamiteitenplan voor het gebied, zowel gericht op de (veiligheid van de) bewoners van Radio Kootwijk als op de (veiligheid van) bezoekers en gebruikers van het complex. Het plan is uiterlijk 31 december 2015 gereed.

 2. De sloop van gebouw F, noodzakelijk zowel vanuit het oogpunt van veiligheid van mensen die zich (overigens zonder toestemming) in het afgebrande pand begeven als van uit het oogpunt ongewenste personen en (semi-)criminele activiteiten te weren. De sloop is uiterlijk in juli 2015 gerealiseerd.

 3. Intensivering door de politie van controle- en patrouille-activiteiten in het gebied m.n. gericht op reductie van de inbraken in auto’s.

 4. Afsluiting d.m.v. slagbomen (initieel handbediend, uiteindelijk automatisch) van het centrale parkeerterrein achter het hotel en de toegangsweg tot het hoofdzendergebouw A, noodzakelijk om zwerfverkeer én ongewenste personen en (semi-)criminele activiteiten te weren.

 5. Maatregelen en handhaving t.a.v. het voeren van wilde zwijnen door toeristen en bewoners.

 6. Het begeleiden van een ‘stil’ vertrek van de bezoekers van evenementen op het zendcomplex vanaf 22.00 uur. Zoveel mogelijk rekening houdend met het belang van bewoners dat de nachtrust beschermd wordt tussen 23.00 en 08.00 uur.

 7. Handhaving van de parkeerverboden en –maatregelen.

 1. Inrichting en beheer van het schuurtjesterrein achter de woningen Turfbergweg

In 2012 is in nauw overleg met de betrokken bewoners een nieuw ruimtelijk plan ontwikkeld voor de herinrichting van het schuurtjesterrein achter de woningen aan de Turfbergweg. De uitvoering van het plan wordt op basis van de destijds gemaakte afspraken in nauw overleg en samenwerking met de betrokken bewoners zo snel mogelijk gerealiseerd (uiterlijk medio 2016). Zodra e.e.a. is gerealiseerd wordt het beheer en onderhoud van het terrein overgedragen aan de gemeente Apeldoorn.

 1. Communicatie

  1. De zakelijk leider Radio Kootwijk fungeert als primair contactpersoon Staatsbosbeheer (“front-office”) voor het dorp. Eventuele onderwerpen die onder verantwoordelijkheid vallen van andere onderdelen van Staatsbosbeheer worden door zorg van de zakelijk leider Radio Kootwijk doorgeleid binnen de Staatsbosbeheer-organisatie.

  2. De stadsdeelmanager fungeert als primair contactpersoon Gemeente Apeldoorn voor het dorp.

  3. De voorzitter van de dorpsraad Radio Kootwijk fungeert als primair contactpersoon voor de dorpsraad Radio Kootwijk richting Staatsbosbeheer en de gemeente Apeldoorn.

  4. Maandelijks vindt afstemmingsoverleg plaats tussen de dorpsraad Radio Kootwijk, de gemeente Apeldoorn, Staatsbosbeheer en de politie waarbij actuele onderwerpen worden besproken. Zo nodig vindt daarnaast thematisch overleg plaats. Dat overleg wordt indien nodig geïnitieerd tijdens het maandelijks afstemmingsoverleg.

  5. Maandelijks wordt door zorg van Staatsbosbeheer een nieuwsbrief verspreid onder de bewoners van Radio Kootwijk (i.a.a. wijkagent en stadsdeelmanager) met daarin informatie over ervaringen, ontwikkelingen en evenementen/gebruik van het complex Radio Kootwijk.

De inhoud van de nieuwsbrief wordt vooraf afgestemd met de dorpsraad Radio Kootwijk.

 1. Overige aangelegenheden

Door zorg van de Zorggroep Apeldoorn (DemenTalent), Staatsbosbeheer en de dorpsraad Radio Kootwijk wordt in nauwe samenwerking met elkaar een plan (tekening + werkomschrijving / kostenraming) ontwikkeld voor de verbouwing van loodsgebouw T tot multifunctionele ruimte voor de drie genoemde partijen.

 1. Rol SBB naar evenementenorganisaties

SBB zal groeien in 2015/begin 2016 naar een kadermodel en of -contract, waaraan de evenementenorganisatie moeten voldoen teneinde eenzelfde werkwijze te hanteren inzake vervoersmanagement (accreditatie) en bewonerscommunicatie. Bijstellingen daarin gebeuren in onderling overleg in de werkgroep vervoersmanagement.

Voorzitter van de dorpsraad Radio Kootwijk                        Zakelijk leider Staatsbosbeheer/Radio Kootwijk

 Mw. Marit Elders                                                                        Mw. Waronne Elbers

Manager eenheid Publiek Ondernemen en Wijken Gemeente Apeldoorn

Dhr. Piet Stoop

 Bijlagen:

A            Kaart met maatregelen

B            Uitwerking maatregelen/voorzieningen verkeerbeheer

C            Vervoersmanagement

D            Notulen informatiebijeenkomst